Verkoopvoorwaarden

  1. Wanneer het krediet van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van een overeenkomst, van de koper de garanties te eisen die wij geschikt achten voor de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen. Weigering om hieraan te voldoen geeft ons het recht om het contract geheel of gedeeltelijk te annuleren
  2. De koper erkent formeel dat hij zich onderwerpt aan onze algemene verkoopvoorwaarden, waarvan de naleving door ons wordt beschouwd als een essentieel onderdeel van elk contract. Bijgevolg worden eventuele inkoopvoorwaarden van de koper, tenzij hiervan wordt afgeweken, als ongeschreven beschouwd.
  3. De leveringsdatum wordt slechts bij wijze van indicatie vermeld. Daar wordt zo snel mogelijk Brasserie Taymans Brouwerij gehouden. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, wordt het niet aanvaard voor schade of annulering van de bestelling wegens te late levering.
  4. Goederen worden verzonden op risico van de ontvanger.
  5. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op de daarin vermelde data. De aanvaarding van concepten vormt geen afwijking van deze regel, noch een vernieuwing.
  6. Indien onze facturen niet betaald zijn op de aangegeven datum, worden de bedragen automatisch en zonder ingebrekestelling verhoogd met een bedrag van 15% met een minimum van 37,18 euro, als schadevergoeding. Bovendien wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat over bedragen die niet op de vervaldag worden betaald, een rente van 12% per jaar wordt verkregen.
  7. Elke klacht met betrekking tot een levering of een facturatie moet ons schriftelijk bereiken op het bedrijf, binnen 5 dagen na factuurdatum.
  8. De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van de factuur. De risico's zijn voor rekening van de koper. Deposito's kunnen worden ingehouden om eventuele verliezen bij wederverkoop te dekken. In geval van wederverkoop van de goederen, zelfs omgezet, die toebehoren aan de verkoper, cedeert de koper hierbij aan hem, als pandrecht, alle vorderingen die voortvloeien uit hun wederverkoop.
  9. Bij een geschil of geschil zijn uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brussels bevoegd.
  10. Wanneer het krediet van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van een overeenkomst, van de koper de garanties te eisen die wij geschikt achten voor de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen. Weigering om hieraan te voldoen geeft ons het recht om het contract geheel of gedeeltelijk te annuleren