Verkoopvoorwaarden

Verkoop van goederen:

 1. Onze offertes zijn vrijblijvend, onder voorbehoud van de staat van onze voorraden. De gefactureerde prijzen zijn de prijzen die gelden op de dag van levering.
 2. De koper erkent formeel dat hij zich onderwerpt aan onze algemene verkoopvoorwaarden, waarvan de naleving door ons wordt beschouwd als een essentieel onderdeel van elk contract. Bijgevolg worden eventuele inkoopvoorwaarden van de koper, tenzij hiervan wordt afgeweken, als ongeschreven beschouwd.
 3. De leveringsdatum wordt slechts bij wijze van indicatie vermeld. Daar wordt zo snel mogelijk Brasserie Taymans Brouwerij gehouden. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, wordt het niet aanvaard voor schade of annulering van de bestelling wegens te late levering.
 4. Goederen worden verzonden op risico van de ontvanger.
 5. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op de daarin vermelde data. De aanvaarding van concepten vormt geen afwijking van deze regel, noch een vernieuwing.
 6. Indien onze facturen niet betaald zijn op de aangegeven datum, worden de bedragen automatisch en zonder ingebrekestelling verhoogd met een bedrag van 15% met een minimum van 37,18 euro, als schadevergoeding. Bovendien wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat over bedragen die niet op de vervaldag worden betaald, een rente van 12% per jaar wordt verkregen.
 7. Elke klacht met betrekking tot een levering of een facturatie moet ons schriftelijk bereiken op het bedrijf, binnen 5 dagen na factuurdatum.
 8. De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van de factuur. De risico's zijn voor rekening van de koper. Deposito's kunnen worden ingehouden om eventuele verliezen bij wederverkoop te dekken. In geval van wederverkoop van de goederen, zelfs omgezet, die toebehoren aan de verkoper, cedeert de koper hierbij aan hem, als pandrecht, alle vorderingen die voortvloeien uit hun wederverkoop.
 9. Bij een geschil of geschil zijn uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brussels bevoegd.
 10. Onze offertes zijn vrijblijvend, onder voorbehoud van de staat van onze voorraden. De gefactureerde prijzen zijn de prijzen die gelden op de dag van levering.

Verkoop van diensten:

 1. De diensten aangeboden door Brasserie Taymans Brouwerij zijn onderworpen aan 21% btw.
 2. De Brasserie Taymans Brouwerij en haar partners hebben als groepsleiders en gidsen de nodige verzekeringen afgesloten voor de activiteiten die zij aanbieden. Ze kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of andere schade die zich voordoen tijdens hun diensten in geval van nalatigheid, het niet opvolgen van instructies of ongepast gedrag van hun klanten. Als de instructies van de gids niet worden opgevolgd, kan hij of zij de activiteit onderbreken of stoppen zonder juridische stappen of compensatie voor de klant. In het geval van een activiteit aangeboden aan individuen, als de gids besluit om de activiteit te onderbreken om de bovengenoemde redenen, zullen de personen die verantwoordelijk zijn voor de onderbreking verplicht zijn om de prijs terug te betalen die betaald is door de andere deelnemers die niet verantwoordelijk zijn voor de onderbreking van de activiteit.
 3. Minderjarigen moeten worden begeleid door een volwassene. Hun deelname valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de ouder of begeleidende volwassene. In geen geval kan de gids beschouwd worden als toezichthouder op kinderen, noch als verantwoordelijke voor hen in de zin van artikel 1384 al. 2, 4 of 5 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.
 4. Alle materiaal dat ter beschikking wordt gesteld van de klant tijdens de activiteiten blijft exclusief eigendom van de Brasserie Taymans Brouwerij of haar partners. De klant verbindt zich ertoe op een verantwoorde manier om te gaan met de ter beschikking gestelde uitrusting. Hij/zij is verantwoordelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt aan het materiaal dat hem/haar ter beschikking wordt gesteld tijdens de duur van de activiteit, ongeacht of deze door hem/haarzelf of door anderen wordt veroorzaakt. De ouders zijn verantwoordelijk voor alle schade aan het materiaal dat aan hun minderjarige kinderen wordt uitgeleend.
 5. De Brasserie Taymans Brouwerij behoudt zich het recht voor om op elk moment haar prijzen en algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen. Producten of diensten worden echter gefactureerd op basis van de tarieven en voorwaarden die gelden op het moment van aankoop of afgifte van de bestelbon.
 6. Reserveringen, wijzigingen en annuleringen voor privégroepen :
  1. Als privégroep gebeurt de reservatie van een dienst en het opstellen van een programma op maat op basis van een aanvraag van de klant en overleg tussen deze en de Brasserie Taymans Brouwerij.
  2. De reservering van de dienst wordt bevestigd per e-mail van de Brasserie Taymans Brouwerij. De klant bevestigt zijn akkoord per e-mail aan La Brasserie Taymans Brouwerij. De reservering is definitief bevestigd na betaling van het totaalbedrag inclusief BTW.
  3. Een globale factuur wordt per e-mail naar de klant gestuurd voordat de dienst wordt geleverd. Het totale bedrag moet worden betaald bij ontvangst van de factuur.
  4. De boeking is definitief bevestigd zodra het totale bedrag, inclusief btw, is betaald
  5. Er wordt geen factuur per post verstuurd, tenzij de klant daar uitdrukkelijk om vraagt bij de bevestiging en voorafgaand aan het evenement. Alle bankkosten zijn ten laste van de klant. De Brasserie Taymans Brouwerij aanvaardt geen contante betaling of betaling per cheque
  6. De dienst is vast en de prijs is vastgesteld volgens het aantal deelnemers dat bij de reservering wordt opgegeven. Indien dit aantal wijzigt, kunnen De Brasserie Taymans Brouwerij en haar partners noch de planning noch de geadverteerde prijs garanderen. De prijs kan naar boven of beneden worden aangepast aan de nieuwe situatie.
  7. De Brasserie Taymans Brouwerij en haar partners zullen zich inspannen om hetgeen is overeengekomen en bekrachtigd door de offerte te respecteren. De planning kan echter worden aangepast om redenen die buiten onze macht liggen. We kunnen niet garanderen dat alles wat is afgesproken wordt nageleefd als de klant te laat is. In geval van grote vertragingen kunnen bepaalde activiteiten worden geannuleerd zonder enige terugbetaling of compensatie.
  8. De dienst wordt in onderling overleg tussen de klant en de Brasserie Taymans Brouwerij vastgelegd. Elke door de klant aangebrachte wijziging wordt zo snel mogelijk per e-mail meegedeeld aan de Brasserie Taymans Brouwerij, met vermelding van het bestelbonnummer, en uiterlijk 7 kalenderdagen voor de datum van de dienst. De Brasserie Taymans Brouwerij zal trachten rekening te houden met de door de klant gevraagde wijzigingen, maar kan niet garanderen dat de gevraagde wijzigingen worden uitgevoerd. Zodra de bestelbon gevalideerd is, voeren we niet meer dan één wijziging door zonder administratiekosten van € 50 exclusief btw per wijziging aan te rekenen, plus eventuele kosten die onze dienstverleners in rekening brengen (tenzij anders overeengekomen). Behalve in geval van naar behoren gerechtvaardigde overmacht (overlijden van een familielid, geboorte van een kind, ziekenhuisopname, problemen met vliegreizen, stakingen van langeafstandstransporten), worden geen wijzigingen aanvaard minder dan zeven kalenderdagen voor de gekozen datum (tenzij anders overeengekomen).
  9. In geval van annulering dient de klant De Brasserie Taymans Brouwerij zo snel mogelijk per e-mail te verwittigen met vermelding van het nummer van de bestelbon. Om de gemaakte kosten te dekken en tenzij anders overeengekomen, zal de Brasserie Taymans Brouwerij factureren:
   1. 30 kalenderdagen of meer voor de datum van de dienst: €50 administratiekosten exclusief btw
   2. Tussen de 29e en 8e kalenderdag voor de datum van de dienst: 50% van de totale kosten inclusief btw, met een minimum van €50 exclusief btw.​
   3. 7 kalenderdagen of minder voor de datum van de dienst: 100% van de totale kosten inclusief btw.